Từ điển kỹ thuật điện

(aΩ)-1 :

Loại từ : vt

Giải nghĩa từ '(aΩ)-1':

Abmho mô (mho) tuyệt đối.

Nghĩa từ bạn đọc đóng góp